Máy Hinosun ống dầu siêu dẫn

Hinosun 160 lít ống dầu siêu dẫn

11.320.000VNĐ
8.490.000VNĐ

Hinosun 190 lít ống dầu siêu dẫn

13.910.000VNĐ
10.432.000VNĐ

Hinosun 220 lít ống dầu siêu dẫn

14.820.000VNĐ
11.115.000VNĐ

Hinosun 260 lít ống dầu siêu dẫn

17.480.000VNĐ
13.110.000VNĐ

Hinosun 320 lít ống dầu siêu dẫn

21.660.000VNĐ
15.162.000VNĐ